siviilihautajaiset.fi

När då sekulär begravning?

Hjälp till anhöriga och professionella

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra hur en avliden person önskade att hen skulle tas omhand och begravas. Vidare kan vissa boenden vara knutna till en särskilld livsåskådning och riskerar att vara i konflikt med den avlidnas önskemål. Att på olika sätt kommunicera sin övertygelse – antingen när du är i livet, eller genom att t ex ha information på papper i plånboken – kan underlätta för personer runt dig. Det kan t ex röra sig om att slopa religiösa ritualer och välja att spela någon annan fridfull musik än en religiös. Information om önskemål hjälper alla kvarlevande, såsom anhöriga, representanter från begravningsbyråer och religiösa företrädare.

Förutom att anhöriga och företrädare för livsåskådningsorganisationer vill agera etiskt så är det också en lagfråga. Om en företrädare för en religiös livsåskådningsorganisation välsignar en avliden person, medveten om att ceremonin strider mot den avlidnes uttryckta åsikt, begår hen ett brott.

En tydlig skriftlig viljeyttring är därför till en stor hjälp.

Medlemskap såväl som avsaknad av medlemskap i en livsåskådningsorganisation bör ses som uttryck för vilja

En grundläggande princip gällande planering av begravning är att så lång som möjligt basera planering på den avlidnes önskemål. Såväl medlemskap som avsaknad av medlemskap en en lisåskådningsorganisation bör betraktas som det primära uttrycket för den avlidnes vilja.

Om en avliden person tillhör en livsåskådningsorganisation bör medlemskapet betraktas som en viljeyttring även gällande begravningen förutsatt att hen inte önskat annat. På samma sätt bör en avliden person som inte tillhör en livsåskådningsorganisation betraktas som en viljeyttring även gällande begravningen, som då tolkas som att den önskas vara sekulär, förutsatt att hen inte önskat annat.

För att förverkliga religionsfriheten behöver denna enkla princip också efterlevas i praktiken. Förhoppningsvis kan informationskortet "Jag önskar en sekulär begravning" påskynda detta arbete i syfte att respektera den avlidnes åsikt vid planering av en begravning.